Aanmelden van kinderen van 4 jaar of ouder

Uw kind is 4 jaar of ouder en zit al op een andere basisschool. U wenst uw kind (mogelijk) op onze school aan te melden. Wij maken onderscheid tussen twee situaties:
 1. U verhuist vanuit een andere gemeente naar de gemeente Rijswijk en zoekt een school dichtbij uw nieuwe woning.
 2. Uw kind volgt onderwijs op een andere basisschool in Rijswijk en u zoekt een andere basisschool.

 

Wat gebeurt er bij: 

Situatie 1 - U verhuist vanuit een andere gemeente naar de gemeente Rijswijk 

 • Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. Dit betekent dat wij geen kinderen aannemen als de groep/leerjaar 30 kinderen bevat. 
 • Indien er plaats is in de betreffende groep, maakt de directie een afspraak voor een eerste oriëntatie/aanmeldgesprek en meedraaidag.
 • U ontvangt voor het gesprek een aanmeldformulier. Dit formulier stuurt u uiterlijk een week voor het gesprek naar onze school.
 • Wij nemen contact op met de huidige school. Wij vragen u om de huidige school hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen informatie vragen over de volgende onderwerpen: toetsresultaten, sociaal emotionele ontwikkeling, (huis)werkhouding, onderwijsbehoeften en de thuissituatie. Adviezen van de huidige school worden overgenomen; denk bijvoorbeeld aan een doublure of het advies voortgezet onderwijs.
 • Tijdens deze meedraaidag zal de intern begeleider enkele toetsen afnemen (alleen bij plaatsing in groep 3 t/m 8). Dit zijn methodetoetsen op het niveau van de groep waarin uw kind zit. Deze resultaten worden met u gedeeld. Het doel van deze toetsen is om te kijken wat de cognitieve behoeften zijn van uw kind. Zo kunnen wij aansluiten bij wat uw kind nodig heeft als hij/zij bij ons start. Een ander onderdeel van deze meedraaidag is om kennis te maken met de groep en de leerkracht (groep 1 t/m 8). 
 • Binnen 14 dagen volgt er een gesprek tussen u als ouders en de directie van onze school. Dit kan ook telefonisch zijn.
 • Indien er geen bijzonderheden zijn, er plek is in de groep en u besluit om te gaan voor onze school, kan uw kind definitief geplaatst worden op onze school. De startdag wordt in overleg bepaald. Wij ontvangen van de huidige school een onderwijskundig rapport en wij sturen naar de huidige school een inschrijvingsbewijs.
 • Als blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt uw kind (nog) niet geplaatst. Wij zullen eerst kijken of onze school uw kind deze ondersteuning kan bieden. De directie kan besluiten om eerst een onderzoek te laten doen alvorens uw kind te plaatsen. Wij vragen u daarbij ons van de nodige informatie te voorzien. Indien we door gebrek aan informatie van uw kant niet goed kunnen inschatten welke ondersteuningsbehoefte uw kind heeft, gaan we niet over tot plaatsing. 

Wat gebeurt er bij:

Situatie 2 - uw kind volgt onderwijs op een andere basisschool in Rijswijk

 • Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. Dit betekent dat wij geen kinderen aannemen als de groep/leerjaar 30 kinderen bevat. 
 • Indien er plaats is in de betreffende groep, nodigt de directie van onze school u uit voor een verkennend gesprek. Tijdens dit gesprek zullen wij u vragen of u de directie van de huidige school op de hoogte heeft gesteld van uw voornemen om uw kind van school te halen. Wij zullen u ook vragen wat de reden is om van school te wisselen. Indien er sprake is van een meningsverschil tussen de huidige school en u als ouders, vinden wij het belangrijk dat u eerst samen met de huidige school dit probleem probeert op te lossen.  Dit omdat een overstap naar een andere basisschool een ingrijpende stap kan zijn voor een kind en niet alle mogelijke problemen hoeft op te lossen. 
 • Na dit gesprek nemen wij gezamenlijk de beslissing of wij door willen gaan met het verkennen of onze school mogelijk een passende plek is voor uw kind. Indien dit het geval is, nemen wij altijd contact op met de huidige school van uw kind. Wij zullen vragen naar de oorzaak van de eventuele problemen, leervorderingen, toetsgegevens, eventuele onderzoeken die gedaan zijn, enzovoort. Adviezen van de huidige school worden overgenomen; denk bijvoorbeeld aan een doublure of het advies voor het voortgezet onderwijs.  We vragen u daarbij ons van de nodige informatie te voorzien. Indien we door gebrek aan informatie van uw kant niet goed kunnen inschatten welke ondersteuningsbehoefte uw kind heeft, gaan we niet over tot plaatsing.
 • Indien wij gezamenlijk denken dat onze school mogelijk een passende plek is voor uw kind, zullen wij een afspraak maken voor een meedraaidag. Zie bij situatie 1 de inhoud hiervan.
 • Na deze meedraaidag volgt er binnen 14 dagen een gesprek tussen u als ouders en de directie van onze school. 
 • Indien er geen bijzonderheden zijn en er plek is in de groep en u besluit om te gaan voor onze school, kan uw kind definitief geplaatst worden op onze school. Dit gaat in overleg met u en de huidige school. Wij ontvangen van de huidige school een onderwijskundig rapport en wij sturen naar de huidige school een inschrijvingsbewijs. 
 • Als blijkt dat uw kind toch extra ondersteuning nodig heeft, wordt uw kind (nog) niet geplaatst. Wij zullen eerst kijken of onze school uw kind deze ondersteuning kan bieden. De directie kan besluiten om eerst een onderzoek te laten doen alvorens uw kind te plaatsen. Een mogelijkheid is om het samenwerkingsverband SPPOH te betrekken bij de plaatsingsbeslissing. Hierna besluiten we of we wel of niet en op welke voorwaarden tot plaatsing overgegaan kan worden en op welk tijdstip. 

Definitieve plaatsing

De inschrijving is pas definitief als zowel ouders als school kenbaar hebben gemaakt dat zij tot plaatsing over gaan. Dit betekent dat u van ons een schriftelijke bevestiging ontvangt dat er plaats is op onze school en op welke datum wij uw kind kunnen plaatsen. Daarnaast moet u schriftelijk bevestigen dat u gebruik wenst te maken van deze plaats. Dit mag u per mail of per post doen.