Visie en missie van de school

Hier staat de missie, visie en kernwaarden zoals verwoord in het Schoolplan 2019-2023. 
 ‘Samen, vol zelfvertrouwen, zelfstandig de toekomst in!’

 

Om onze nieuwe missie, visie en kernwaarden handen en voeten te geven gaan wij uit van drie vragen die wij onszelf hebben gesteld:

  1. Wie zijn we / Waarom bestaan we?
  2. Wat we doen / gaan doen om het te bereiken?
  3. Wat we willen bereiken ooit…..?

Missie

Het leggen van een solide basis staat op de Wethouder Brederodeschool voorop. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun plek in de maatschappij en verdere schoolloopbaan en proberen daarbij het maximale uit onze leerlingen te halen. Wij willen onze leerlingen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Hierbij worden de individuele talenten zoveel mogelijk uitgedaagd en ontwikkeld. Vanuit een gedegen aanpak, modern en actueel onderwijs en stimulerend onderwijs willen wij aansluiten bij wat het kind nodig heeft.

 

Visie

Vanuit de missie zien we de volgende kenmerken op onze school terug.

Gedegen onderwijs:

Dit doen wij via het model van doordacht lesgeven (DIM/ EDI), het gebruik maken van onderwijsmethoden die bewezen effectief zijn, denk aan coöperatief leren. En door het hanteren van een professioneel zorgsysteem waarbij we de leerlingen systematisch volgen in hun ontwikkeling, we de toetsgegevens analyseren en te interpreteren en daar naar te handelen.

 

Modern & Actueel onderwijs:

Wij dagen onze leerlingen uit om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen. Wij vinden dat leren meer is dan alleen kennis opnemen. Dit doen we door onze focus op de 21st Century Skills, algemene onderwijsontwikkelingen en de literatuur te leggen en vanuit deze kennis ons onderwijs te moderniseren, te verbeteren en/of aan te vullen. We zorgen ervoor dat de lesmethoden aansluiten bij de onderwijsontwikkelingen. We willen  onze leerlingen vernieuwend en toekomstgericht onderwijs bieden zodat zij goed voorbereid zijn op een succesvolle deelname aan de maatschappij.

 

Stimulerend onderwijs:

We hebben oog voor de diversiteit van onze leerlingenpopulatie. We geven in alle groepen bij taal, rekenen en spelling instructie op 3-niveaus. We geven kinderen de kans meer uit zich te halen en geven daar waar nodig ondersteuning. We geven kinderen inzicht in hun eigen ontwikkeling, het werken met doelen en succesfactoren helpt daarbij. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen bij het stellen van doelen. Naast cognitieve doelen streven we ook emotionele ook sociale leerdoelen na. We zorgen ervoor dat leerlingen met elkaar samenwerken in de klas en ook groepsoverstijgend. Wij werken met het Schoolwide Positive Behavior Support.

Het positief benaderen van kinderen via de PBS-methode en Growth Mindset is cultuurbepalend. We leren leerlingen dat ze deel uitmaken van de maatschappij en dat zij een waardevolle bijdrage hieraan kunnen leveren. Denk hierbij aan projecten, leerlingenraad, kinderraad van de gemeente Rijswijk, lessen over lentekriebels en activiteiten voor ouderen.

 

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden (voor en) van een organisatie.
De kernwaarden van een organisatie zijn dus de punten waar de organisatie op drijft, de basiswaarden op grond waarvan besluiten worden genomen. Kernwaarden zijn daarmee het ethisch kompas van een organisatie.

De kernwaarden van onze school hebben we samengevat in de volgende begrippen:

* Betrokkenheid            * Verantwoordelijkheid

* Samenwerking           * Veiligheid

* Motivatie                   * Professionaliteit

* Respect

 

 

De visie en missie van de Wethouder Brederodeschool zijn ontleend aan de visie en missie van stichting Librijn.