Kwaliteitszorg

De maatschappij blijft zich ontwikkelen. Een school is hierdoor gedwongen zich mee te ontwikkelen. Reflectie is hierbij uitermate belangrijk. Eens in de vier jaar neemt de school zichzelf extra goed onder de loep. De visie en missie van de school worden besproken en indien nodig herbepaald. Iedere school schrijft een schoolplan. Het schoolplan maakt deel uit van ons Lemniscaat. In dit plan worden alle voornemens opgenomen waaraan de school wil gaan werken.

Vervolgens maakt de school ieder jaar een jaarplan. Het jaarplan is een afgeleide van het schoolplan. De meeste actiepunten komen dan ook voort uit het schoolplan. Een jaar lang wordt er gewerkt om alle doelstellingen uit het jaarplan te realiseren. Tijdens studiedagen, teamvergaderingen, evaluatievergaderingen en zorgvergaderingen komen alle onderdelen van het jaarplan aan bod.

Lopende het schooljaar en aan het einde van het schooljaar volgt het maken van een jaarevaluatie. Er wordt wederom gereflecteerd. Welke doelen zijn behaald, welke niet en waarom? Uit de jaarevaluatie volgen actiepunten die vervolgens worden opgenomen in het nieuwe jaarplan. Na vier jaar herhaalt de cyclus zich opnieuw. Met het schrijven van het schoolplan wordt ook de schoolgids jaarlijks opnieuw uitgegeven.

 

Onze school voert een actief kwaliteitsbeleid. We proberen de kwaliteit van onze school te verbeteren door steeds in de gaten te houden of de kwaliteit nog goed is, het goede te behouden, te kijken wat beter kan en die verbeteringen vast te houden. Hierbij maken we onder andere gebruik van het digitale systeem WMK-PO. Naast het team en de MR vragen we ook ouders en leerlingen naar hun mening, ervaringen en de sociale veiligheid binnen onze school. De verbeterpunten zullen vervolgens worden opgenomen in onze jaarplannen en het schoolplan.

 

Toetsen

De Cito-toetsen van ons leerlingvolgsysteem samen met de doorstroomtoets, welke jaarlijks in februari in groep 8 wordt afgenomen, vormen samen ook een onderdeel van de kwaliteitszorg. Deze toetsen worden dan op groepsniveau bekenen en met voorgaande jaren vergeleken. De analyse van de toetsen geeft een indicatie van ons aangeboden onderwijs en gevens ons inzicht op welke gebieden het eventueel nodig is om verbeteringen te treffen.

Op school worden naast de Cito-toetsen ook methodetoetsen afgenomen. Benieuwd naar het verschil? Dat leest u hier .

 

Onderwijsinspectie

In Nederland voert de onderwijsinspectie een onafhankelijke beoordeling uit ten aanzien van het onderwijs op de scholen. Minimaal een keer in de vier jaar bezoekt de inspectie alle scholen. In de tussenliggende periode wordt er gewerkt met een risicoanalyse. Scholen zijn verplicht om ieder jaar een aantal gegevens met de onderwijsinspectie te delen. Leeropbrengsten zijn hierbij van groot belang. Bij twijfel volgt er nader onderzoek. Mocht blijken dat een school inderdaad tekortkomingen heeft, volgt er een intensieve vorm van toezicht. Dit wordt vastgelegd in een  toezichtarrangement. Hoe ernstiger de tekortkomingen, hoe zwaarder de interventies zullen zijn. Na een schoolbezoek wordt er altijd een toezichtkaart gepubliceerd. In dit document kunt u lezen welke status de school heeft. Een school kan een basisarrangement hebben of onder verscherpt toezicht staan. Onze school heeft op dit moment een basisarrangement ontvangen van de onderwijsinspecteur. Het rapport van het kwaliteitsonderzoek is een openbaar document en valt terug te vinden onderaan dit blok. 

 

Audits

Binnen Librijn vinden interne audits plaats. Schoolleiders en leerkrachten die hiervoor opgeleid zijn bezoeken andere scholen. De school dient hiervoor zelf een hulpvraag in. Iedere Librijnschool komt eens in de vier jaar in aanmerking voor zo'n interne audit. In 2022 heeft er op de WBS een audit plaatsgevonden over het onderwijs aan meerbegaafde leerlingen. 

 

Venster PO: Op de website www.vensterspo.nl is cijfermatige informatie over scholen terug te vinden. Het gaat hierbij om onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financiën en personeel. Deze website vullen wij de komende periode aan met informatie.

 

Externe audit HCO conclusies en aanbevelingen

rapport_externe_audit_wbs_website_15_03_2015.docx

In februari en maart heeft het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding een externe audit afgenomen op onze school. In het verslag kunt u lezen wat de conclusies en aanbevelingen zijn.

 

Inspectierapport, laatste versie, 16 oktober 2014

18_12_2014_definitief_rapport_inspectie_bezoek_16_10_2014.pdf 

Op 16 oktober 2014 heeft de school een bezoek gehad van de inspecteur van de onderwijsinspectie. Samengevat is de conclusie dat de Wethouder Brederodeschool het vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs. In bovenstaand rapport kunt u de bevindingen, conclusies en aanbevelingen lezen.