Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad wordt ook wel MR genoemd.

 

De MR vertegenwoordigt de belangen van zowel personeel als ouders.  De MR heeft een aantal belangrijke taken:

 • Medezeggenschap: De MR heeft inspraak in het beleid van de school. Dit betekent dat de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft bij beslissingen die de schoolleiding wil nemen, zoals het vaststellen van het schoolplan, het formatieplan, en het schoolreglement.
 • Overleg: De MR overlegt regelmatig met de directie van de school. Dit overleg is bedoeld om informatie uit te wisselen, standpunten te bespreken en tot gezamenlijke beslissingen te komen.
 • Vertegenwoordiging: De MR vertegenwoordigt de belangen van zowel het personeel als de ouders. Dit betekent dat de MR zowel oog heeft voor onderwijskundige aspecten als voor zaken die te maken hebben met arbeidsomstandigheden en de betrokkenheid van ouders bij de school.
 • Toezicht: De MR houdt toezicht op het beleid van de school en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van leerlingen en personeel, en de financiën van de school.

 

U bent welkom om een MR-vergadering bij te wonen, want de vergaderingen zijn openbaar. U bent dan toehoorder en kan niet meepraten. Het kan voorkomen dat minimaal een derde van de MR-leden van mening is dat een bepaald onderwerp in besloten kring besproken moet worden, dan is dat agendapunt niet openbaar. Hiernaast vindt u de link naar de agenda, de notulen, jaarverslagen en het huishoudelijk reglement. 

 

 

Wie zitten er in onze MR?

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden: drie leden in de oudergeleding en drie leden in de personeelsgeleding. Deze leden worden gekozen. 

 

In 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende leden:

Personeelsgeleding Oudergeleding
 • Sheila - voorzitter
 • Peter
 • Lindsay
 • Yverne
 • Linda
 • Roland

  

Mocht u zaken hebben waarvan het u zinnig lijkt dat deze besproken worden in de MR kunt u zich wenden tot een van de bovengenoemde personen. De MR is per e-mail te bereiken via het volgende e-mailadres:  mr@brederodeschool.nl

 

Op deze site onder kopje "notulen" en in Parro krijgt u na een vergadering een kort verslag.

 

De vergaderdata van 2024-2025 zijn:

 • maandag 23 september
 • maandag 11 november
 • maandag 13 januari
 • maandag 17 maart
 • maandag 12 mei
 • maandag 23 juni

 

GMR

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Librijn zijn de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen vertegenwoordigd. Per cluster van twee scholen wordt er één lid vanuit de personeelgeleding en één lid vanuit de oudergeleding geleverd.